فیلم | دستگاه کاویتاسیون هیدرودینامیکی CBN 110   ( خبر شبکه 1 )

 

فیلم | تیزر دستگاه کاویتاسیون هیدرودینامیکی CBN 110

 

فیلم | مصاحبه با ( شبکه استان فارس )

 

فیلم | مصاحبه با ( خبر شبکه یک )

 

فیلم | مصاحبه با ( شبکه انگلیسی زبان سحر )